Kenmerken serie Toetstrainers

 • Zelfstandig trainen op de pc voor Entreetoets in groep 6, Entreetoets in groep 7 en de Centrale eindtoets basis en niveau in groep 8
 • Geschikt voor de Centrale eindtoets
 • Geconcentreerd oefenen met meerkeuzevragen
 • Per titel minimaal 1000 of 1500 opgaven
 • Drie oefenniveaus: met en zonder tijdsdruk en hulp
 • Logboek en foutenregistratie per gebruiker
 • Software slaat alarm bij te veel fouten per categorie
 • Software kijkt de opgaven na: goede en foute antwoorden zijn per categorie zichtbaar
 • Met beheermodule voor ouders en leerkrachten
 • Sluit aan bij alle onderwijsmethoden
 • Thuis en op school inzetbaar

Serie Toetstrainers

Met de cd-roms van de serie TOETSTRAINERS bereiden leerlingen van de basisschool zich optimaal voor op de Entreetoets in groep 6, Entreetoets in groep 7 en de Centrale eindtoets in groep 8.

Geschikt voor thuis en op school!
Geschikt voor Windows 8, Windows 7, Windows Vista

Klik op het onderwerp hieronder om de inhoud te bekijken

Alles verbergen | Alles tonen

Entreetoets en Centrale eindtoets basisonderwijs
In groep 6, 7 en 8 van de basisschool maken leerlingen de Entreetoets groep 6, Entreetoets groep 7 en de Centrale eindtoets basisonderwijs die door het CITO worden afgenomen. Deze toetsen geven aan hoe de leerlingen op dat moment presteren. Het resultaat van de Centrale eindtoets basisonderwijs in groep 8 speelt een belangrijke rol bij de keuze van het vervolgonderwijs.
Op vrijwel alle basisscholen laten leerkrachten de leerlingen in groep 6, 7 en 8 in de loop van het schooljaar oefenen met Entreetoetsen en CITO toetsen van voorgaande jaren. Dit oefenen heeft tot doel om een indruk te krijgen van het niveau waarop de kinderen zich bevinden en eventuele hiaten in kennis en vaardigheden op te sporen. Tweede belangrijke doel is om de leerlingen te laten wennen aan de systematiek van de meerkeuzevraag én aan het geconcentreerd werken gedurende een vastgestelde tijd.
Ouders en leerkrachten willen dat de kinderen optimaal voorbereid zijn op de Entreetoets en de Centrale eindtoets basisonderwijs. De cd-roms van de serie TOETSTRAINERS bieden daarvoor steun.
Leerlingprofiel
Opzet TOETSTRAINER-software
Iedere Toetstrainer-titel bevat 1000 of 1500 meerkeuze-opgaven. De opgaven zijn in categorieën verdeeld volgens de indeling van de officiële Entreetoetsen en de Centrale eindtoets van het CITO.
Kinderen kunnen ongelimiteerd oefenen met de Toetstrainer-cd-roms. De Toetstrainer-software legt in het logboek de resultaten per kind vast. Ouders en leerkrachten kunnen per categorie nagaan waarmee een kind problemen heeft. Aan zo'n probleem kan vervolgens gericht gewerkt worden. Bijvoorbeeld door extra instructie van de leerkracht en door gebruik te maken van de software die is uitgegeven in de Karakter Interactive-series De LeerLijn en SLIM OEFENEN.
Toetstrainer Taal Spelling Toetstrainer Cijferend rekenen en leessommen
Drie oefenniveaus
Met de Toetstrainers-cd-roms kunnen kinderen op drie oefenniveaus oefenen. De term oefenniveau heeft geen betrekking op de moeilijkheidsgraad van de opgaven maar op de omstandigheden waaronder geoefend wordt.
In oefenniveau 1 maken de kinderen zonder tijdsdruk kennis met de meerkeuzevraag. Hulp in de vorm van een tip is beschikbaar voor het beantwoorden van de vraag. In dit niveau is geen limiet gesteld aan het aantal opgaven: onbeperkt doorgaan is mogelijk.
In oefenniveau 2 krijgt de leerling een bepaalde tijd om een vastgesteld aantal opgaven te maken. In de Beheermodule van de software kan door leerkracht of ouders worden ingesteld hoe lang de leerling over de toets mag doen. Na het voltooien van de toets ziet het kind een rapport met het resultaat.
In oefenniveau 3 maakt de leerling de toets onder de 'echte toetsomstandigheden', dus binnen een bepaalde tijd. Fout gemaakte opgaven worden vastgelegd in een logboek.
Voor alle oefenniveaus geldt dat als een bepaalde fout (te) vaak voorkomt, de software alarm slaat. Ouders en leerkrachten kunnen van ieder kind een overzicht oproepen van de gemaakte fouten. Aan de hand van dit overzicht kan worden bepaald op welke gebieden meer uitleg en instructie nodig is.
Drie oefenniveaus
Oefenniveau 1
Extra oefenen met specifieke leerstof
Constateert de Toetstrainer-software bepaalde hiaten in de kennis? Dan is extra instructie en oefening gewenst. Karakter Interactive, de uitgever van de serie Toetstrainers, heeft voor extra oefenen met basisschoolleerstof twee series educatieve software beschikbaar: serie De LeerLijn en serie SLIM OEFENEN.
serie De LeerLijn serie SLIM OEFENEN
Wat mag u verwachten van de Toetstrainers?
Met de Toetstrainer-cd-roms kunnen leerlingen oefenen voor de Entreetoets groep 6, Entreetoets groep 7 en de Centrale eindtoets groep 8. Ze leren werken met meerkeuzevragen en krijgen een groot aantal opgaven aangeboden. Hierdoor kan het kind ervaring opdoen en zelfvertrouwen opbouwen. Groot voordeel van de Toetstrainer-software is dat de resultaten van alle gemaakte toetsen per leerling direct beschikbaar zijn en dat fouten per categorie worden getoond. Het tijdrovende nakijkwerk voor leerkrachten is dus verleden tijd! Door de Toetstrainer-resultaten te bekijken en bijtijds extra instructie te geven, is de kans kleiner dat het kind op bepaalde onderdelen niet goed is voorbereid als het de 'echte Entreetoets of Centrale eindtoets' gaat maken.
Wat mag u niet verwachten van de Toetstrainers?
De resultaten die leerlingen binnen de Toetstrainers behalen, hebben geen voorspellende waarde voor de 'echte Entreetoetsen en de Centrale eindtoets'. In zijn algemeenheid mag u niet meer verwachten dan dat de leerlingen beter voorbereid aan de toetsen kunnen beginnen. En dat is precies de doelstelling van de Toetstrainers!

Meer informatie over de Centrale eindtoets groep 8 en de entreetoetsen groep 6 en 7.

Toetstrainers home