Helpdesk voor Toetstrainer

HelpDesk ToetstrainerHieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende vragen en bekende problemen die wij op onze helpdesk ontvangen.

Alles verbergen | Alles tonen - klik op het onderwerp hieronder om de inhoud te bekijken

Toetstrainer - Veelgestelde vragen

Vraag: Kan ik de Toetstrainers op een Apple computer installeren en gebruiken?

In principe is het niet mogelijk onze software op de Mac te gebruiken.

Vraag: Geven de cd-roms in de serie Toetstrainer een indicatie omtrent het niveau waarop een kind de toets maakt?

Er staat inderdaad '3 niveaus' op het omslag. Ook het programma spreekt van niveaus. Nergens wordt echter gesuggereerd dat deze niveaus gerelateerd zouden zijn aan de leerstofinhoudelijke prestaties van een kind. De niveaus hebben louter en alleen te maken met de zwaarte van de toetsomstandigheden zoals deze zich specifiek tijdens de Cito-toets voordoen. Niveau 1-3 staan daarom voor een toenemende zwaarte van die omstandigheden in de vorm van een steeds reëler benadering ervan.
Verder kunt u uit de verantwoording opmaken dat de trainers juist geen voorspellende waarde hebben mbt het niveau van leerstofbeheersing. Dit valt af te leiden uit de opmerking dat de trainers geen beeld geven van de te verwachten score tijdens de echte Cito-toets.

Op het terrein van de leerstofinhoud zelf doen de trainers echter wel degelijk iets. Er wordt een indicatie gegeven binnen welke categorie zich meer problemen voordoen dan normaal te verwachten valt.

Vraag: Ik heb de instellingen aangepast in de beheermodule, maar als mijn kind de toets gaat spelen zie ik toch de 'oude' instellingen.

Zoals u in de handleiding onder 'Het programma aanpassen aan specifieke wensen' kunt lezen is het niet mogelijk de instellingen aan te passen als een kind eenmaal begonnen is met het maken van toetsen. Wilt u de instellingen toch veranderen dan kunt het beste of de naam van het kind wissen en opnieuw invoeren, of de naam van het kind op een andere wijze gespeld nogmaals invoeren.

Vraag: Is oefenen met de Cito-toets wel verstandig?

Soms krijgen wij als uitgever de vraag voorgelegd of het oefenen voor de Cito-toets nu eigenlijk wel zo verstandig is. Ook het Cito zelf heeft er een stukje aan gewijd op zijn website. Toetstrainer-auteur Sietse Kuipers heeft een antwoord geformuleerd. Hieronder vindt u zijn reactie.

Van de website van het Cito:

‘Toetstrainers?
Toetstrainers, de nieuwerwetse roe? Is het zinvol om zogenaamde toetstrainers te kopen? Ze hebben hoe dan ook helemaal niets te maken met de Cito-toets!!! U moet het natuurlijk zelf weten, maar toetstrainers zijn niet nodig voor de voorbereiding op de Cito-toets. Als er iemand wijzer wordt van een toetstrainer, dan is het vermoedelijk alleen de leverancier. En wat die leverancier u ook probeert wijs te maken: het Cito heeft met toetstrainers helemaal niets te maken! Het Cito heeft daar een goede reden voor: het is niet nodig om uw kind speciaal voor te bereiden op de Eindtoets Basisonderwijs, de Cito-toets dus. Van alleen maar vragen maken leert uw kind niets. En daar gaat het natuurlijk wel om. Het oefenen en oefenen en nog eens oefenen van vragen helpt uw kind niet automatisch aan een hogere score op de Cito-toets. Daar heeft de school onderwijs voor nodig! De school is er om uw kind iets te leren en de verreweg de meeste scholen doen dat zo goed dat de leerprestaties in overeenstemming zijn met wat de kinderen in hun mars hebben. Daarom is de Cito-toets ook zo'n goede voorspeller.’

Het antwoord van auteur Sietse Kuipers:

Algemeen
Principieel heeft het Cito gelijk. Het doorlopen van de basisschool zou voldoende voorbereiding op de Eindtoets Basisonderwijs moeten zijn. Dit heeft echter alleen praktische waarde als zou kunnen worden aangetoond dat dit voor alle kinderen in gelijke mate het geval is. Zelfs wanneer we voorbijgaan aan het verschil in aanleg dat gedurende de gehele schoolloopbaan een rol speelt, is het vrij makkelijk aan te tonen dat niet alle leerlingen de leerstof in die mate beheersen dat zij maximaal presteren (lees: een optimale prestatie leveren passend bij hun niveau). De vragen die zich dus voordoen zijn 'hoe weten we op welk niveau een kind presteert' en 'welke consequenties heeft dat voor de keuze van vervolgonderwijs'? Voortdurende meting door middel van een leerlingvolgsysteem zou deze gegevens moeten opleveren. De inschatting van het niveau van de leerling door de leerkracht en de concrete gegevens van het leerlingvolgsysteem zouden de basis voor een goed advies kunnen vormen. Helaas functioneert dit in de praktijk lang niet altijd goed en blijken adviezen toch met enige regelmaat verkeerd uit te pakken. Zolang dit nog geregeld het geval is, blijft de Eindtoets een belangrijk hulpmiddel. Bovenstaande overweging leidt tot de conclusie dat op het moment dat de Eindtoets afgenomen wordt het helemaal niet vanzelfsprekend is dat alle kinderen in voldoende mate de stof beheersen. De Toetstrainers bieden niet alleen uitgebreid oefenmateriaal voor alle door het Cito gehanteerde categorieën, maar geven ook veel informatie over het niveau en de prestaties van het individuele kind. Eventuele hiaten in de kennis worden aangetoond en kunnen worden verholpen. Hoe meer tijd er tot de Eindtoets nog beschikbaar is, des te meer kan het kind nog oefenen. Het moge duidelijk zijn dat het niet gaat om het opvoeren van de toetsprestaties, maar om het belang van het kind.

De Toetstrainers vormen een krachtig hulpmiddel
Ook als een school niet meedoet aan de Eindtoets Basisonderwijs kan deze software belangrijke informatie verschaffen. De Eindtoets Basisonderwijs is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het geven van een juist advies met betrekking tot het vervolgonderwijs. De Toetstrainers zijn ontworpen om kinderen en scholen te helpen het maken van de Eindtoets zo goed mogelijk te laten verlopen. De doelstelling van de Toetstrainers is niet het geforceerd verhogen van de individuele scores (zoals het Cito suggereert), maar het scheppen van condities waardoor kinderen zo goed als mogelijk voorbereid aan de Eindtoets kunnen deelnemen. Alleen als een kind tijdens de schoolloopbaan alle leerstof heeft verwerkt op het bij hem/haar passende niveau zal de Eindtoets tot een waarheidsgetrouwe score leiden. Men kan het de Eindtoets niet verwijten als er tijdens de schoolloopbaan zaken verkeerd zijn gegaan. Met behulp van de Toetstrainers kunnen deze hiaten worden gesignaleerd en middels reteaching waar mogelijk worden hersteld.

Vier sporen
De Toetstrainers beogen langs vier sporen de kans te bevorderen dat een kind een bij zijn/haar aanleg passende score zal behalen (dus: een goede score is in onze optiek een score die recht doet aan waar een kind in potentie toe in staat is). Gewenning aan de meerkeuzevraagsystematiek; Gewenning aan de tijdsdruk; Voorkomen van stress/faalangst; Opsporen van hiaten in de kennis.

Ad 1.
Leren omgaan met de systematiek van de meerkeuzevraag. Het is een bekend gegeven dat het fenomeen van de meerkeuzevraag zo veel problemen kan opleveren dat een lagere score dan eigenlijk gehaald zou kunnen worden het (ongewenste) gevolg is. Bij alle examens op elk niveau doet dit probleem zich voor. Om deze reden laten leerkrachten de kinderen dikwijls oefenen met oude toetsboekjes. Een inefficiënte en tijdrovende bezigheid, die weinig bijdraagt aan het in kaart brengen van mogelijke hiaten in de kennis van de kinderen. Het oefenen met de software van de Toetstrainers is een veel grondigere en meer zinvolle aanpak.

Ad 2.
Leren omgaan met de tijdsdruk. Veel kinderen ondervinden een negatieve invloed van het feit dat de toets binnen een bepaalde tijd klaar moet zijn. Sommigen blokkeren zelfs helemaal. De Toetstrainers voorzien in een geleidelijke en gefaseerde opbouw van gewenning aan deze tijdsdruk.

Ad 3.
Onderzoek heeft aangetoond dat vooral de cognitieve aspecten van testangst verantwoordelijk zijn voor het onderpresteren van angstige mensen. Mensen (en dus ook kinderen) denken na over hun kansen op een goed resultaat en komen op grond van eerdere ervaringen en de interpretatie daarvan tot een bepaalde verwachting. Valt een dergelijke waardering negatief uit, dan kan dat leiden tot testangst. Er blijkt een negatief verband te bestaan tussen testangst en prestaties in situaties waarin beoordeeld wordt, zoals tijdens de Cito-toets. De negatieve relatie tussen testangst en prestatie kan uit het feit voortkomen dat mensen met geringe capaciteiten zich meer zorgen maken over hun lagere prestaties. Het kan echter ook zijn dat angstige mensen lager presteren dan niet-angstige, ongeacht hun capaciteiten. De tweede verklaring is het meest waarschijnlijk. Met de Toetstrainers bieden we faalangstige kinderen de gelegenheid positieve ervaringen met Cito-toetsachtig materiaal op te doen, te gebruiken liefst in een setting dat het er niet op aankomt. Omdat in klassen vaak een competitieve sfeer hangt, is klassikaal oefenen niet geschikt. Oefenen met software is een betere oplossing.

Ad 4.
De stelling dat 8 jaar basisonderwijs voldoende voorbereiding voor de Cito-toets vormt, is, zoals hierboven al gesteld, in zijn algemeenheid juist. Er is echter een groep leerlingen die niet optimaal heeft kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Er kan een periode van ziekte zijn geweest, een gezin is een of meerdere keren verhuisd, de school is tekortgeschoten etc. Het is dan mogelijk dat er hiaten zitten in de kennis/vaardigheden die echter niet altijd als zodanig worden onderkend. In de Toetstrainers is een systematiek verwerkt waarbij in overeenstemming met het door het Cito gepubliceerde Doelenboek de vragen in categorieën zijn verwerkt. Maakt het kind meerdere fouten binnen een categorie dan slaat het programma alarm en kan indien gewenst extra instructie worden gegeven. Duidelijk is dan ook dat het starten met de Toetstrainers geruime tijd van te voren moet geschieden, omdat er anders geen tijd meer is in een ontspannen sfeer met de bevindingen te handelen.

De laatste tijd horen we ook nogal eens dat de producenten van oefenmateriaal ouders en kinderen gek zouden maken. De werkelijkheid is echter dat er zowel vanuit het onderwijsveld als vanuit de thuismarkt (lees: de ouders) verzoeken binnenkwamen om met geautomatiseerd oefenmateriaal te komen. Het 'gekmaken' komt juist door het gewicht dat met name het voortgezet onderwijs aan de uitslag verbindt. Ook stelt men wel dat 'de makers suggereren dat leerlingen door eindeloos oefeningen te maken een hogere eindscore halen'. Dit is pertinent onwaar. Ten eerste wordt nergens in onze documentatie gezegd dat kinderen een hogere score zouden kunnen halen. Ten tweede gaat het al helemaal niet om het eindeloos maken van oefeningen. De Toetstrainers beogen de kans te verhogen dat een kind een bij zijn/haar aanleg passende score zal behalen (dus: een goede score is in onze optiek een score die recht doet aan waar een kind in potentie toe in staat is).

Vraag: Mijn kind of leerling heeft een toets gemaakt, maar het logboek blijft leeg!

De Toetstrainers gaan uit van het gegeven dat je een kind niet moet lastig vallen met dat wat het al beheerst. Daarom zoekt het programma naar hiaten in de aanwezige kennis. Om die te vinden zijn de vragen in groepen ondergebracht. Elke Toetstrainer bestaat dan ook uit zo'n 40 categorieën (groepen) vragen van elk ongeveer 25 vragen. Tijdens het werken met Toetstrainer houdt het programma per groep bij hoeveel fouten er zijn gemaakt. Wat is nu een hiaat in de kennis? Als binnen een categorie één fout is gemaakt, kunnen we niet spreken van een probleem. Het kind kan zelfs per ongeluk een verkeerd antwoordalternatief hebben aangeklikt. Vallen er binnen een categorie meerdere fouten (zeg 5) dan is er echt sprake van een probleem. Op dat moment komen de gegevens van die categorie in het logboek terecht en kunnen ze worden geëvalueerd. Via Alt + B kunt u dan het logboek openen. Daar staan per datum de logboeken weergegeven. Staan er geen logboeken, dan is er nog geen groep vragen waarin de grens is overschreden. U kunt overigens in de Beheermodule die alarmgrens aanpassen. Wilt u altijd de logboeken kunnen raadplegen, zet dan de grens op 1. Dat heeft wel als nadeel dat de aparte signaleerfunctie niet meer werkt.

Vraag: Op niveau 1 wordt wel gemeld dat een antwoord fout is, maar niet waarom een bepaald antwoord fout is. Hoe zit dat?

In geen van de drie niveaus wordt inhoudelijke feedback gegeven. Wel houdt de software per categorie bij hoeveel fouten worden gemaakt. Wordt daarbij een minimumwaarde overschreden, dan slaat de software alarm d.m.v. een knipperend lampje. Alle ter zake doende gegevens zijn dan in het logboek (via de beheermodule) te vinden. Het is aan de ouders of leerkracht deze feedback om te zetten in remediërende handelingen.

Toetstrainer - Entreetoets Errata

Errata: Fout in enkele opgaven van Toetstrainer Entreetoets Rekenen

Helaas is er in enkele opgaven in de titel Entreetoets Rekenen een fout geslopen. Deze opgaven kunnen zowel in de toets als in de oefenopgaven voorkomen.

Het gaat om de volgende opgaven:

Een Thuisgroep maken

Antwoord A. 206 (in het laatste boekje bleven nog 2 loten over) is het juiste antwoord. Dat antwoord wordt echter niet goed gerekend door de software.

 

In onderstaande opgave wordt door de software een verkeerde klok getoond.
Dit is de juiste opgave:

Een Thuisgroep maken

Antwoord A is het juiste antwoord.

 

In een aantal opgaven is in de vraagstelling een fout geslopen.

1. Er rijden tegenwoordig meer mensen op de klapschaats dan op een gewone schaats. Hoeveel procent meer?

Hoeveel procent meer? moet zijn Hoeveel meer?

 

2. Er gaan meer mensen met de bus dan op de bromfiets naar hun werk. Hoeveel procent meer?

Hoeveel procent meer? moet zijn Hoeveel meer?

 

3. Er wonen meer mensen in een flat dan in een vrijstaande woning. Hoeveel procent meer?

Hoeveel procent meer? moet zijn Hoeveel meer?

 

4. Er worden minder chrysanten dan rozen verkocht. Hoeveel procent minder?

Hoeveel procent minder? moet zijn Hoeveel minder?

 

5. Veel mensen dragen is winters iets op het hoofd. Er worden meer mutsen gedragen dan petten. Hoeveel procent meer?

Hoeveel procent meer? moet zijn Hoeveel meer?

 

Achter de antwoordalternatieven staan procenttekens, bijvoorbeeld 15%. Die tekens horen daar niet te staan.

Toetstrainer - Errata

Errata: Toetstrainer Spelling

In een van de opgaven bij de Toetstrainer Spelling staat de naam van de provincie 'Drenthe' abusievelijk gespeld als 'Drente'. Dit moet 'Drenthe' zijn.

In een van de opgaven wordt de spelling van het woord ‘schranzen’ aangemerkt als fout. Dit is niet correct. Zowel ‘schranzen’ als ‘schransen’ zijn toegestane spellingswijzen.

Toetstrainer - Bekende problemen

Het probleem: Conceptversie handleiding bij de titel Oefenen met Spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen

Op de cd-rom van de titel titel Oefenen met Spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen is per abuis de conceptversie van de bijbehorende handleiding geplaatst.

U kunt de juiste PDF-versie van de handleiding hier downloaden »

Het probleem: In het logboek van Toetstrainer Spelling staat per ongeluk 'Logboek: verslaglegging rekenen' i.p.v. 'Logboek: 'verslaglegging spelling'.

Download de nieuwste versie van Toetstrainer Spelling (ong. 1 Mb, 7-1-2002)

In het logboek van de Toetstrainer Spelling (thuisversie) wordt abusievelijk gesproken over het 'Logboek: verslaglegging rekenen' i.p.v. 'Logboek: verslaglegging spelling'. U kunt hier een nieuwe versie van deze Toetstrainer downloaden zodat dit probleem wordt verholpen. Deze versie is alleen geschikt voor de thuisversie van de Toetstrainer Spelling (dus niet voor de 30-gebruikersversie of de netwerkversie).

Volg deze instructies op:

Download het bestand toets.exe en laat het opslaan in de map Mijn documenten op uw vaste schijf. Kopieer vervolgens het bestand toets.exe en sla het bestand op in de map waarin u de Toetstrainer Spelling hebt geïnstalleerd op de vaste schijf (meestal is dit c:/program files/Toetstrainer Spelling). Als Windows vraagt of het bestaande bestand toets.exe mag worden vervangen klikt u op 'Ja' of 'OK'. Het bestand wordt dan gekopieerd naar de juiste plaats op de vaste schijf. Als u de Toetstrainer Spelling nu opstart, is het logboekprobleem verholpen.

Als het bestand toets.exe op een andere computer gezet moet worden dan de computer waarop u het bestand downloadt, kunt het bestand eerst op een USB-stick kopiëren en vervolgens de USB-stick meenemen naar de juiste computer. Daar kopieert u het bestand naar de juiste map (zie hierboven).

Het probleem: Als ik een toets wil starten, begint het beeldscherm te flikkeren en worden sommige knoppen vervormd of zwart

Uw beeldscherm is ingesteld op 256 kleuren. Verhoog het aantal kleuren naar Hoge kleuren of Ware kleuren.

U doet dat als volgt: klik op Start, Instellingen, Configuratiescherm, Beeldscherm en vervolgens tabblad Instellingen. Stel hier het aantal kleuren in op Hoge kleuren (16-bits) of Ware kleuren (32-bits). De volgende keer dat u de Toetstrainer opstart zal het programma gewoon functioneren.

Het probleem: Ik krijg maar een beperkt aantal vragen te zien in de Toetstrainer Cijferend rekenen en leessommen (of de Toetstrainer Taal/Spelling).

Wellicht hebt u per ongeluk een 'oude' demo geïnstalleerd die nog niet van uw harde schijf verwijderd is. U lost het probleem als volgt op:

  1. Open Windows Verkenner (of Deze Computer) en ga naar de map c:\program files\toetstrainer rekenen
  2. Verwijder alle bestanden die in de map Toetstrainer Rekenen staan van uw harde schijf (de map zelf mag blijven bestaan).
  3. Verwijder via het Configuratiescherm (Start-knop / Instellingen / Configuratiescherm) de Toetstrainer Rekenen van de harde schijf.
  4. Installeer dan de originele Toetstrainer-cd-rom opnieuw en start de PC opnieuw op. Kijk vervolgens of u nu wel meer opgaven te zien krijgt.

Mocht hetzelfde probleem voor de Toetstrainer Taal of Spelling bestaan, volg dan bovenstaande stappen en lees in plaats van de map Toetstrainer rekenen dan Toetstrainer Taal of Spelling.

Het probleem: In de opgaven van Toetstrainer Informatieverwerking - Hanteren van informatiebronnen versie 1.0 (versienummer wordt op de cd-rom vermeld) zijn enkele onjuiste opgaven geconstateerd.

U kunt hier een verbeterde versie van de opgaven van deze Toetstrainer versie 1.0 downloaden. Deze versie is geschikt voor de thuis-, school- en netwerkversie van de Toetstrainer Informatieverwerking - Hanteren van informatiebronnen.

Volg deze instructies op:

Download het bestand toets.qst en laat het opslaan in de map Mijn documenten op uw vaste schijf. Kopieer vervolgens het bestand toets.qst en sla dit bestand op in de map waarin u de Toetstrainer hebt geïnstalleerd op de vaste schijf (meestal is dit c:/program files/Toetstrainer Hanteren van informatiebronnen). Als Windows vraagt of het bestaande bestand toets.qst mag worden vervangen klikt u op 'Ja' of 'OK'. Het bestand wordt dan gekopieerd naar de juiste plaats op de vaste schijf. Als u de Toetstrainer nu opstart, is het probleem in de opgaven verholpen.

De volgende opgave is niet correct:
De volgende mensen hebben allemaal dezelfde achternaam maar verschillende straatnamen. Ze wonen onder meer aan de Langestraat, Langedijk, drs. Karel Langmanweg en Leeuwerikstraat.
In welke volgorde staan de straatnamen in het telefoonboek?
A drs. Karel Langmanweg Leeuwerikstraat Langedijk Langestraat
B Leeuwerikstraat Langedijk Langestraat drs. Karel Langmanweg
C Leeuwerikstraat Langestraat Langedijk drs. Karel Langmanweg
D Langedijk Leeuwerikstraat Langestraat drs. Karel Langmanweg

Geen van de alternatieven is juist.
Antwoord A. wordt door het programma goed gerekend.

Onderstaande opgave komt twee keer voor. Bij 1 opgave wordt de vraag niet correct gesteld: in plaats van winter moet er zomer staan.
Boer Harms heeft een cirkeldiagram gemaakt over het voer dat zijn schapen krijgen. Dit diagram hoort bij de winter.

Wat betekent het gele gedeelte?
A Krachtvoer
B Vers gras
C Hooi
D Het goede antwoord staat er niet bij.


Bij onderstaande opgave wordt het juiste antwoord 292804 per abuis twee keer vermeld. Er is helaas niet aan te geven welk antwoord door de software wordt goed gerekend.
Wat is het abonneenummer van de groente- en fruithandelaar?

A 292804
B 092507
C 295757
D 292804

Het probleem: In de opgaven van Toetstrainer Taal - Woordkeus, formuleren en lezen zaten twee typfouten.

Download de nieuwste, verbeterde versie van de opgaven van Toetstrainer Taal - Woordkeus, formuleren en lezen (ong. 150 Kb)

U kunt hier een verbeterde versie van de opgaven van deze Toetstrainer downloaden zodat deze fouten zijn verholpen. Deze versie is geschikt voor de thuis-, school- en netwerkversie van de Toetstrainer Taal - Woordkeus, formuleren en lezen.

Volg deze instructies op:

Download het bestand toets.qst en laat het opslaan in de map Mijn documenten op uw vaste schijf. Kopieer vervolgens het bestand toets.qst en sla dit bestand op in de map waarin u de Toetstrainer hebt geïnstalleerd op de vaste schijf (meestal is dit c:/program files/Toetstrainer Taal). Als Windows vraagt of het bestaande bestand toets.qst mag worden vervangen klikt u op 'Ja' of 'OK'. Het bestand wordt dan gekopieerd naar de juiste plaats op de vaste schijf. Als u de Toetstrainer Taal - Woordkeus, formuleren en lezen nu opstart, is het logboekprobleem verholpen.

Als het bestand toets.qst op een andere computer gezet moet worden dan de computer waarop u het bestand downloadt, kunt het bestand eerst op een USB-stick kopiëren en vervolgens de USB-stick meenemen naar de juiste computer. Daar kopieert u het bestand naar de juiste map (zie hierboven).

Het probleem: In de opgaven van Toetstrainer Wereldoriëntatie - Aardrijkskunde en natuuronderwijs stond soms onverwacht een 'los woord' in beeld dat ogenschijnlijk niets met de vraag te maken had.

Download de nieuwste, verbeterde versie van de opgaven Toetstrainer Wereldoriëntatie - Aardrijkskunde en natuuronderwijs (ong. 150 Kb)

U kunt hier een verbeterde versie van de opgaven van deze Toetstrainer downloaden zodat de fout is verholpen. Deze versie is geschikt voor de thuis-, school- en netwerkversie van de Toetstrainer Wereldoriëntatie - Aardrijkskunde en natuuronderwijs.

Volg deze instructies op:

Download het bestand toets.qst en laat het opslaan in de map Mijn documenten op uw vaste schijf. Kopieer vervolgens het bestand toets.qst en sla dit bestand op in de map waarin u de Toetstrainer hebt geïnstalleerd op de vaste schijf (meestal is dit c:/program files/Toetstrainer Wereldorientatie Aardrijkskunde en natuuronderwijs). Als Windows vraagt of het bestaande bestand toets.qst mag worden vervangen klikt u op 'Ja' of 'OK'. Het bestand wordt dan gekopieerd naar de juiste plaats op de vaste schijf. Als u de Toetstrainer nu opstart, is het probleem in de opgaven verholpen.

Als het bestand toets.qst op een andere computer gezet moet worden dan de computer waarop u het bestand downloadt, kunt het bestand eerst op een USB-stick kopiëren en vervolgens de USB-stick meenemen naar de juiste computer. Daar kopieert u het bestand naar de juiste map (zie hierboven).

Het probleem: Niet alle knoppen zijn in beeld en het inlogscherm ziet er anders uit dan het voorbeeld in de handleiding

Windows staat ingesteld op Grote lettertypen. Dit moet Kleine lettertypen zijn. U wijzigt dit als volgt: Start, Instellingen, Configuratiescherm, Beeldscherm en op het tabblad Instellingen klikt u op Geavanceerd. Op het tabblad Algemeen staat bij Tekengrootte wellicht Grote lettertypen. Dit moet Kleine lettertypen zijn.


Helpdeskformulier

Lees dit eerst!

Controleer - voordat u het Helpdeskformulier invult - eerst of uw vraag hieronder al wordt beantwoord.

1. Help! Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Zoek met behulp van Windows Verkenner in de map Karakter Interactive naar de map met de naam van het programma waarvan u het wachtwoord bent vergeten.

Dit is het pad naar de map Karakter Interactive:

pad naar de map Karakter Interactive

Dit is het pad naar een van de titels waarvan u het wachtwoord bent vergeten (let op: dit is een voorbeeld!):

pad naar een van de titels waarvan u het wachtwoord bent vergeten

Zoek in deze map naar een bestand met de extensie -ini, bijvoorbeeld Karakter_ER.ini. Open dit bestand met Kladblok. Zoek naar de regel waar de aanduiding pass staat. Daaronder vindt u 1=. Wis het deel achter het =-teken en sla het bestand op met CTRL+S.

Als u vervolgens het programma opstart en de Beheermodule opent, wordt u om een nieuw wachtwoord gevraagd.

Bij oudere titels moet het programma van de PC worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd in een andere map.

Tijdens de setup ziet u dit venster:

Tijdens de setup ziet u dit venster

Klik op de knop Wijzigen: Wijzigen

Huidige doelmap wijzigen

Zet het cijfer 2 achter Interactive in de naam van de map. Klik op OK en ga verder met de installatie.


2. Opstarten

Het komt vaak voor dat gebruikers na de installatie niet weten hoe het programma te starten. Doe het volgende:

- Klik in de Windows Taakbalk op de knop Start (linksonder in uw scherm);
- Klik in het menu op Alle programma's;
- Klik in het volgende menu op de map Karakter Interactive;
- Klik in het laatste menu op de map met de naam van het programma;
- Klik ten slotte op het icoontje met de naam van het programma.

Het programma wordt gestart.


3. Het programma kan niet worden geïnstalleerd.

Onze cd's zijn uitentreuren getest en werken probleemloos onder Windows 7, Windows 8.1/8 en Windows 10. Problemen worden altijd veroorzaakt door afwijkende instellingen op de gebruikte PC, door defecte hardware of door incorrect gebruik.

Controleer altijd of uw cd-romspeler wel werkt. Wordt de speler zelden of nooit gebruikt, dan kan een defect lang onopgemerkt blijven.

Werkt de cd-romspeler naar behoren en ondervindt u toch problemen, zoek dan eerst naar een andere PC en voer daar een installatie uit. Pas als de cd zich op verschillende PC's niet laat installeren, mag u de cd gaan verdenken.


4. Niet alle knoppen zijn in beeld en het inlogscherm ziet er afwijkend uit.

Windows staat ingesteld op Grote lettertypen. Dit moet Kleine lettertypen zijn. U wijzigt dit als volgt: Start, Instellingen, Configuratiescherm, Beeldscherm en op het tabblad Instellingen klikt u op Geavanceerd. Op het tabblad Algemeen staat bij Tekengrootte wellicht Grote lettertypen. Dit moet Kleine lettertypen zijn.


5. Beveiliging

De cd's zijn voorzien van een beveiliging. Dit betekent dat tijdens elk gebruik de cd in de cd-lade moet liggen.

Valkuilen:
1. Uw PC heeft meer dan een cd-romspeler. Let er op dat de cd in de la van dezelfde cd-speler ligt als vanwaar af het programma werd geïnstalleerd.
2. U hebt meer dan een programma van Karakter Interactive geïnstalleerd. Let er op dat de juiste cd in de cd-la ligt. Alleen de bij het programma behorende cd zal worden herkend.


6. Open Beheermodule

Hoewel dit duidelijk in de handleiding wordt omschreven, wordt vaak de vraag gesteld hoe de Beheermodule moet worden geopend. U doet dit met de toetsencombinatie (linker)Alt+B.


Toetstrainers Helpdeskformulier

Om uw aanvraag goed te kunnen verwerken is het noodzakelijk dat u alle velden met een sterretje * invult.

Om spam (ongewenste reclame-mail) op ons e-mailadres te voorkomen, moet u de cijfer-lettercombinatie die u hieronder ziet, in het vakje ernaast natypen:

Validatie

Toetstrainers home